Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda tarafınızdan temin edilen “ad-soyad, unvan, bağlı bulunduğunuz üye firma, telefon, e-mail adresi, açıklamalarınız” gibi kişisel veriler delege olarak genel kurul toplantısına kaydınızın yapılması, delegele seçimlerinin yapılması, genel kurul toplantısında delege sıfatıyla yapılan işlemlerin kayıt altında tutulması ve ayrıca süreç hakkında tarafınıza bilgilendirmede bulunulması amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-a ve 5/2-f maddesindeki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla), Kanunen Yetkili Kamu Kurumları ve Kanunen Yetkili Özel Kurumlar ile Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası yukarıda belirtilen kişisel verileri web sitemizde bulunan “Delege Kayıt Formu Aracılığıyla”, elektronik iletişim araçları kullanılarak veya diğer yöntemler ile kişisel verilerinizin Oda çalışanlarına iletilmesi ile toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.  

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda mevzuata uygun olarak makul bir süre boyunca kişisel verileriniz belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası‘ na başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’na iletmeniz durumunda Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.